Warsztat Terapii Zaj?ciowej

przy_polskim

ZAPRASZAMY NA KIERMASZE ?WIATECZNE Z NASZYM UDZIA?EM

06.04 godz.10-13 Bank Pocztowy Rondo Jagiellonw

08-09.04 ZASP? PA?ACOWY OSTROMECKO

wtz 482x640 - kopia

Nasza oferta jest bardzo urozmaicona, zaj?cia odbywaj? si? od poniedzia?ku do pi?tku i  s? bezp?atne.Aby zosta? Uczestnikiem nale?y zg?osi? si? do naszej siedziby wraz z ni?ej podanymi dokumentami:

1. Podanie

2. Orzeczenie o stopniu niepe?nosprawno?ci (ze wskazaniem do Warsztatu Terapii Zaj?ciowej)
3. Skierowanie od lekarza prowadz?cego-plik do pobrania (w-kontakt)

,,Mo?ecie nas polubi? na Facebooku"

Warsztat Terapii Zaj?ciowej przy Polskim Zwi?zku...

Niewidomych prowadzi r?ne formy rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej, zmierzaj?ce do poprawy funkcjonowania jednostki niepe?nosprawnej w r?nych dziedzinach ?ycia. Podstawow? form? rehabilitacji w WTZ jest przede wszystkim rehabilitacja spo?eczna i zawodowa.


Rehabilitacja  spo?eczna obejmuje zarwno proces przygotowania osoby niepe?nosprawnej do aktywnego ?ycia  jak i kszta?towanie prawid?owych  postaw otoczenia tak, aby umo?liwi? jednostce pe?n? integracj? w ?rodowisku spo?ecznym. Polega na usprawnianiu prawid?owych relacji spo?ecznych.

Wykorzystanie rehabilitacji spo?ecznej jest bardzo wa?ne, a celem jej jest kszta?towanie prawid?owych postaw spo?ecznych.
Rehabilitacja zawodowa jest etapem powrotu cz?owieka  z niepe?nosprawno?ci? do spo?ecze?stwa. Jej celem jest zatrudnienie  na otwartym rynku pracy, ZAZ lub ZPCH . Brak aktywno?ci zawodowej oraz nieumiej?tno?? wype?niania wolnego czasu mog? powodowa? pogorszenie spo?ecznego funkcjonowania. W WTZ do osi?gni?cia jak najlepszych wynikw rehabilitacji wykorzystuje si? r?ne formy terapii zaj?ciowej:

- ergoterapia, leczenie prac? poprzez wykorzystanie r?nych  rodzajw i technik pracy oraz rekreacji. Ergoterapia polega na wykorzystaniu pracy jako metody  rehabilitacji osb niepe?nosprawnych. Rehabilitacyjne walory pracy, g?wnie polegaj? na odtwarzaniu zdolno?ci do udzia?u w ?yciu spo?ecznym, celowej aktywno?ci, zainteresowa?, potrzeby pe?nienia rl spo?ecznych.
W zale?no?ci od rodzaju schorzenia oraz aktualnego stanu psychicznego dobierany jest w?a?ciwy rodzaj wykonywanych prac.

- arteterapia, wykorzystuj?ca szeroko poj?te znaczenie sztuki, realizowana jest w  Warsztacie poprzez  mi?dzy innymi: rze?biarstwo, r?kodzie?o rysunek zdobnictwo i dekoratorstwo, krawiectwo, stolarstwo, hafciarstwo, tworzenie tkanin artystycznych, podstawy informatyki i obs?ugi urz?dze? biurowych.

- socjoterapia, organizowanie sprzyjaj?cego ?rodowiska spo?ecznego, w celu eliminowania zaburze? komunikacji oraz uzyskanie lepszego przystawania spo?ecznego uczestnika.

- kinezyterapia, organizowanie porannej oglnorozwojowej gimnastyki dla uczestnikw, zaj?cia sportowe, spacery, umo?liwienie uczestnikom korzystania z karnetw na basen.

- ludoterapia, zapewnienie uczestnikom mo?liwo?ci relaksu i ekspresji siebie za pomoc? odpowiednio dobranych gier i zabaw. W ramach ludoterapii prowadzone s? gry, konkursy  i zabawy taneczne. Udzia? w tych zaj?ciach usprawnia fizycznie psychicznie, rozwija intelektualnie, roz?adowuje wewn?trzne napi?cia.

- trening ekonomiczny, nauka planowania wydatkw i umiej?tnego gospodarowania pieni?dzmi.

- muzykoterapia, metoda post?powania wykorzystuj?ca wieloraki wp?yw muzyki na psychosomatyczny ustrj cz?owieka. Muzykoterapi? wykorzystuje si? w celu roz?adowania napi??, relaksacji, uwra?liwienia, wzrostu pozytywnego nastawienia do ?ycia.

- sylwoterapia, czynnikiem terapeutycznym jest kontakt z przyrod?.

- trening umiej?tno?ci spo?ecznych, rozwija umiej?tno?ci interpersonalne, ktre pozwalaj? skutecznie radzi? sobie w ?yciu osobistym lub zawodowym. Stosowany jest u osb z deficytem tych umiej?tno?ci.

- biblioterapia, terapeutyczne wykorzystanie tekstu pomaga w komunikacji, pobudza do rozmowy.

- dramatoterapia, wykorzystuje elementy teatru i dramy, w przygotowaniu przedstawie? i udzia? w nich. Celem jest poprawa komunikacji z otoczeniem, przywrcenie wiary we w?asne si?y, wyzwolenie pozytywnych emocji.