Pracownie

r?kodzie?a artystycznego

komputerowa

krawiecka

kulinarna

ogrodnicza

plastyczna

ceramiczno-rze?biarska

stolarska

tkaniny artystycznej

teatralno-o?wiatowa 

wi?cej zdj?? wyrobw w ,,galeria"

Zaj?cia dodatkowe

Muzykoterapia

Od grudnia 08r zosta?y ponownie wprowadzone zaj?cia muzykoterapii. W zaj?ciach tych uczestnicz? wszyscy Uczestnicy WTZ, podzieleni na grupy wed?ug pracowni. Liczebno?? grup zosta?a pomniejszona z ok. 10 do 5 osb, co pozwala na uzyskanie lepszych efektw terapii. Wprowadzone zosta?y indywidualne zaj?cia, gdzie ch?tni Uczestnicy maj? mo?liwo?? nauki gry na dost?pnych instrumentach, dyskusji na tematy muzyczne itp.

Psychoterapia

Nieod??cznym elementem rehabilitacji prowadzonej w Warsztacie Terapii Zaj?ciowej jest terapia psychologiczna. Uczestnicy regularnie mog? korzysta? z pomocy psychologa zatrudnionego w WTZ. Oddzialywania psychologa b?d?ce nieod??cznym elementem rehabilitacji prowadzone s? regularnie i wielopoziomowo, w sposb dostosowany oraz zgodny z profilem placwki.
Ka?dy uczestnik bierze udzia?  w cotygodniowej terapii grupowej, ktrej podstawy opracowane s? w oparciu o podej?cie poznawczo behawioralne. Psycholog zgodnie ze wskazanym podej?ciem pos?uguje si? mi?dzy innymi metodami: planowanie aktywno?ci, trening relaksacyjny, trening umiej?tno?ci spo?ecznych poszukiwanie alternatywnych rozwi?za?, badanie wyobra?eniowych konsekwencji zachowania, klaryfikacja, kierowany dialog. Psychoterapia odbywa si? w oko?o 6-cio osobowych grupach. Ka?da grupa spotyka si? raz w tygodniu.
Uczestnicy terapii zgodnie z aktualnymi problemami oraz wskazaniami korzystaj? rwnie? z terapii indywidualnej nastawionej na rozwi?zanie konkretnego problemu.


Kultura Zdrowotna

Kontynuowane s? zaj?cia z kultury zdrowotnej. Spotkania prowadzone s? przez piel?gniark? WTZ, dotycz?ce szeroko rozumianej kultury zdrowotnej. Podczas zaj?? pacjenci mog? zdoby? informacje dotycz?ce mi?dzy innymi : podstawowych zasad higieny (higiena osobista, otoczenia), zdrowych zasad ?ywienia, higienicznego tryby ?ycia. Formy oraz techniki przekazu zawsze dostosowane do mo?liwo?ci podopiecznych. Informacje przekazywane s? przy pomocy: filmu, pogadanki, wyk?adu. Niejednokrotnie uczestnicy otrzymuj? ulotki, broszury, plakaty przybli?aj?ce omawiany zakres tematyczny.