Warsztat Terapii Zaj?ciowej

przy_polskim

ZAPRASZAMY NA KIERMASZE ?WIATECZNE Z NASZYM UDZIA?EM

06.04 godz.10-13 Bank Pocztowy Rondo Jagiellonw

08-09.04 ZASP? PA?ACOWY OSTROMECKO

wtz 482x640 - kopia

Nasza oferta jest bardzo urozmaicona, zaj?cia odbywaj? si? od poniedzia?ku do pi?tku i  s? bezp?atne.Aby zosta? Uczestnikiem nale?y zg?osi? si? do naszej siedziby wraz z ni?ej podanymi dokumentami:

1. Podanie

2. Orzeczenie o stopniu niepe?nosprawno?ci (ze wskazaniem do Warsztatu Terapii Zaj?ciowej)
3. Skierowanie od lekarza prowadz?cego-plik do pobrania (w-kontakt)

,,Mo?ecie nas polubi? na Facebooku"

Warsztat Terapii Zaj?ciowej przy Polskim Zwi?zku...

Więcej…