Historia WTZ

Warsztat Terapii Zaj?ciowej mega Art to pierwszy Warsztat w Bydgoszczy. Placwka powsta?a z inicjatywy lekarzy psychiatrii Henryki i Andrzeja Cholewi?skich. Rozpocz?cie dzia?alno?ci datuje si? na 8 luty 1993 r.
Od 1 wrze?nia 2008r organem prowadz?cym jest Polski Zwi?zek Niewidomych Okr?g Kujawsko- Pomorski.
Celem dzia?alno?ci jest rehabilitacja spo?eczna i zawodowa g?wnie dla osb cierpi?cych na zaburzenia psychiczne. Korzystaj?c z dotychczasowych do?wiadcze? i wzbogacany o nowe, WTZ pragnie kontynuowa? pierwotn? ide? misji powstania.

Na przestrzeni kilkuletniej dzia?alno?ci WTZ wielu Uczestnikw otrzyma?o mo?liwo?? powrotu do ?ycia spo?ecznego i zawodowego. Placwka nasza wsp?pracuje z instytucjami prowadz?cymi warsztaty psychologiczne, aktywizacji zawodowej i spo?ecznej. Ponadto Uczestnicy warsztatu bior? czynny udzia? w:

- konkursach plastycznych
- spartakiadach sportowych
- wystawach
- zaj?ciach edukacyjnych
- wycieczkach
- kiermaszach

odnosz?c niejednokrotnie sukcesy.